Welcome to Adobe GoLive 6
Umowy poza lokalem

Bardzo często jesteśmy nagabywani przez akwizytorów, przedstawicieli firm w miejscu pracy, w domu, na ulicy lub innych miejscach prywatnego pobytu w celu nabycia towaru lub skorzystania z usługi. Akwizytorzy oferujący różnego rodzaju towary, usługi, gdy emocje opadną, po dokładnym zapoznaniu się z treścią umowy, najchętniej wycofaliby się z tych umów, ponieważ okazuje się, że nabyty przed chwilą towar nie spełnia oczekiwań konsumenta, nie jest mu potrzebny, albo cena nie jest wcale atrakcyjna. Najczęściej "ofiarami" takich działań są osoby starsze, które łatwo ulegają sugestiom i zapewnieniom akwizytorów, ale nie tylko. Czy zatem można się wycofać z takiej umowy? Czy jest to możliwe?

Zawarta w taki sposób umowa jest umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa. Musimy wiedzieć, że w takiej sytuacji odwiedzający nas akwizytor ma wobec nas pewne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271). Ustawa ta reguluje m.in. kwestie zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość. Zgodnie z ustawą przedsiębiorca, który proponuje nam zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorca, a więc odwiedza nas w domu, w miejscu pracy, itp. ma wobec nas pewne obowiązki:

  1. okazuje przed zawarciem umowy dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości; w razie zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy zawierający umowę okazuje ponadto dokument potwierdzający swoje umocowanie,
  2. powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby);
  3. obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu dzisięciodniowego nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:

  1. o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
  2. sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
  3. powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
  4. o prace budowlane,
  5. dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych,
  6. ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,
  7. dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).
Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6