Welcome to Adobe GoLive 6
Umowy zawierane na odległość

Umowami zawieranymi na odległość są umowy zawierane z konsumentami bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, np.:

 • reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia,
 • katalogu,
 • telefonu,
 • radia, telewizji
 • internetu,

pod warunkiem, że kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, które w taki sposób zorganizował swoją działalność.

Przedsiębiorca obowiązany jest poinformować konsumenta najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy o:

 1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu
 3. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 4. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 6. prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,
 7. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 9. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 10. miejscu i sposobie składania reklamacji,
 11. prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie 10 dni. Termin ten liczymy od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

Jeżeli przedsiębiorca nie potwierdzi na piśmie informacji, do przekazania których jest zobowiązany najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy, termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi trzy miesiące - licząc od wydania rzeczy, a w przypadku umowy o świadczenie usługi, od dnia jej zawarcia.

Jeżeli strony umowy nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. dostarczania prasy,
 7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów:

 1. z wykorzystaniem automatów sprzedających,
 2. z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,
 3. dotyczących inwestycji kapitałowych,
 4. ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,
 5. związanych z wykonywaniem czynności bankowych oraz takichże czynności dokonywanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 6. rent,
 7. dotyczących terminowych operacji finansowych i opcji,
 8. zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
 9. dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,
 10. sprzedaży z licytacji.
Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6