Welcome to Adobe GoLive 6
Usługi turystyczne

Przed podpisaniem umowy z biurem podróży należy zwrócić uwagę, czy znajdują się w niej wszystkie niezbędne elementy, m.in.:

 • nazwa organizatora turystyki, numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki, imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu podpisała umowę,
 • miejsce pobytu lub trasę wycieczki,
 • czas trwania imprezy,
 • program pobytu, obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług,
 • transport
 • zakwaterowanie
 • ilość i rodzaj posiłków,
 • rodzaj i zakres ubezpieczenia oraz nazwę i adres ubezpieczyciela,
 • cenę, możliwość jej zmiany,
 • sposób zapłaty,
 • sposób składania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji,

Warto przeanalizować umowę pod kątem występowania niedozwolonych postanowień umownych. Spośród niedozwolonych postanowień umownych najczęściej spotyka się zapis o wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności organizatora wypoczynku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zastrzeżenia o możliwości odwołania wyjazdu przez organizatora, zmiany programu, zakwaterowania lub ceny bez jednoczesnej możliwości odstąpienia przez konsumenta od umowy.

Zmiana warunków umowy - biuro podróży nie może jednostronnie, bez uzgodnienia z konsumentem, zmieniać warunków umowy, np. dotyczących miejsca zakwaterowania, programu zwiedzania, środka transportu itp. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z konsumentem. Jeżeli konsumentowi zmiany te nie odpowiadają, ma prawo odstąpić od umowy.

Reklamacja usług turystycznych

 1. Reklamację na organizatora wypoczynku należy składać do pilota wycieczki lub innego opiekuna grupy turystycznej podczas trwania imprezy turystycznej lub po jej zakończeniu. Reklamowanie nieprawidłowości podczas imprezy umożliwi wyeliminowanie przynajmniej niektórych z nich natychmiast. W przypadku braku poprawy reklamację należy zgłosić pisemnie organizatorowi wypoczynku wskazując zarzuty stanowiące podstawę złożenia reklamacji.
 2. Co powinno zawierać pismo reklamacyjne:
  • dane konsumenta oraz informacje o zawartej umowie ( kiedy zawarto umowę, numer umowy, miejsce pobytu),
  • dokładnie wskazać reklamowane nieprawidłowości, niezgodności z umową,
  • określić oczekiwania,
  • Pismo należy przygotować w dwóch egzemplarzach, doręczyć osobiście za pokwitowaniem lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, warto zgromadzić wszelkie dowody potwierdzające stwierdzone nieprawidłowości, np. fotografie.
 3. W zgłoszeniu konieczne jest określenie roszczenia: żądania części zwrotu kosztów lub odszkodowania za niedotrzymanie warunków umowy. O braku odpowiedzi na reklamację trzeba powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie organizatorowi wypoczynku, a także Polską Izbę Turystyki.
 4. Nieustosunkowanie się przez biuro podróży do złożonej pisemnie reklamacji w terminie 30 dni od zakończenia imprezy (jeżeli reklamacja została zgłoszona podczas imprezy) lub w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia (jeżeli reklamację zgłoszono po powrocie z imprezy) przyjmuje się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

http://turystyka.crz.mg.gov.pl/index.html - aktualne informacje o koncesjach i wysokościach ubezpieczenia poszczególnych organizatorów wypoczynku

Przydatne adresy:

- Polska Izba Turystyki - Warszawa,. pl. Powstańców Warszawy 2, lok.4 tel. 022 826 55 53 www.pit.org.pl

- Centralny Rejestr Zezwoleń organizatorów turystyki jest dostępny w internecie pod adresem: turystyka.crz.mg.gov.pl

- Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, tel. 022 693 46 47

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz.2268 ze zm.)

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6