Welcome to Adobe GoLive 6
Niedozwolone postanowienia umowne

Niejednokrotnie przedsiębiorcy, z których usług zamierzamy skorzystać posługują się gotowymi wzorcami umów. Przystając na ofertę złożoną przez takiego przedsiębiorcę mamy do wyboru podpisać przygotowaną przez niego wcześniej umowę bez możliwości jej negocjowania lub zrezygnować z jego usługi. Takie wzorce stosują banki, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, turystyczne i wielu, wielu innych. Przedsiębiorcy przygotowując umowy mają znaczną przewagę nad konsumentami, niejednokrotnie narzucając im niekorzystne dla konsumentów postanowienia. Przeciwdziałać tego rodzaju praktykom ma instytucja niedozwolonych postanowień umownych, tzw. klauzul abuzywnych.

Klauzule abuzywne są to postanowienia umowne naruszające dobre obyczaje oraz naruszające w sposób rażący interesy konsumentów.

Takie postanowienia nie wiążą konsumenta.

Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

 1. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
 2. wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 3. wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,
 4. przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
 5. zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta,
 6. uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,
 7. uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
 8. uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta,
 9. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
 10. uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,
 11. przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzenia zgodności świadczenia z umową,
 12. wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,
 13. przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,
 14. pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
 15. zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nie oznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,
 16. nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,
 17. nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,
 18. stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,
 19. przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,
 20. przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy,
 21. uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,
 22. przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jego kontrahenta,
 23. wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Jeżeli konsument stwierdzi w umowie zawartej z przedsiębiorcą niedozwolone postanowienie umowne, takie postanowienie nie wiąże go, np. postanowienie obciążające wyłącznie konsumenta karą umowną za niewykonanie zobowiązania. Jeżeli przedsiębiorca będzie obciążał konsumenta taką karą, wówczas konsument może zwrócić się do sądu powszechnego o uznanie takiego postanowienia za niewiążące go. Może skorzystać w tym zakresie z pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji konsumenckiej.

Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone są wpisywane do rejestru postanowień niedozwolonych.

Rejestr postanowień niedozwolonych

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6