Welcome to Adobe GoLive 6
Reklamacja usług pocztowych

Forma zgłoszenia reklamacji

Reklamację należy złożyć w formie:

 • pisemnej,
 • ustnej do protokołu ? wówczas, osoba przyjmująca reklamację jest zobowiązana przepisami do potwierdzenia na piśmie, że ją przyjęła,
 • innej formie ujawniającej wolę reklamującego w sposób dostateczny, w tym również w formie elektronicznej.

Gdzie należy składać reklamację

Reklamację można zgłosić w Urzędzie pocztowym, w którym została nadana przesyłka. W przypadku reklamowania odebranej uszkodzonej przesyłki właściwym miejscem do zgłoszenia reklamacji będzie placówka pocztowa, gdzie została wydana przesyłka.

Co powinno zawierać zgłoszenie reklamacyjne:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania nadawcy lub adresata (reklamującego)
 • rodzaj reklamowanej przesyłki;
 • uzasadnienie reklamacji;
 • kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania;
 • podpis reklamującego.

Do reklamacji przesyłki rejestrowanej należy dołączyć:

 • oryginał potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego;
 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata;
 • protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej - w przypadku jej przyjęcia przez adresata oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki;
 • oświadczenie o stwierdzeniu:
  • widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki, albo
  • niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej.

Jeśli przesłana reklamacja nie będzie zawierała wszystkich formalnych elementów - operator poprosi reklamującego o ich uzupełnienie wskazując brakujące dane. Jeśli ich uzupełnienie nie nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania podanym terminie, operator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia, o czym poinformuje reklamującego.

Reklamacja nie zostanie rozpatrzona, jeżeli zostanie wniesiona przez osobę nieuprawnioną, o czym operator ma również obowiązek poinformować osobę składającą reklamację.

Terminy rozpatrzenia reklamacji

REKLAMACJA POWINNA BYĆ ROZPATRZONA W CIĄGU 14 DNI OD DNIA JEJ OTRZYMANIA PRZEZ JEDNOSTKĘ PIERWSZEJ INSTANCJI.

Jeśli jednostka pierwszej instancji nie będzie w stanie odpowiedzieć na zgłoszoną reklamację, wówczas poinformuje pisemnie o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Przedłużenie terminu, dotyczy przypadków, gdy niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, w szczególności jeżeli:

 • zebrane w dotychczasowym postępowaniu dowody i wyjaśnienia wymagają uzupełnienia dla rzetelnego rozpatrzenia reklamacji,
 • uzyskanie dowodów i wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji nie było możliwe pomimo zachowania należytej staranności operatora w ustalaniu stanu faktycznego.

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, nie może przekroczyć 30 dni od dnia jej otrzymania.

Co powinna zawierać odpowiedź na reklamację

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

 • nazwę jednostki I instancji;
 • powołanie podstawy prawnej;
 • rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji;
 • w przypadku przyznania odszkodowania - kwotę odszkodowania oraz informację o terminie jego wypłaty;
 • pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie jednostki odwoławczej;
 • podpis upoważnionego pracownika jednostki I instancji z podaniem jego stanowiska służbowego.

Odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:

 • uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uwzględnienia przez jednostkę I instancji reklamacji w całości lub w części;
 • informację o przyczynie zatrzymania przesyłki - gdy reklamacja dotyczy przesyłki zatrzymanej przez operatora w przypadkach określonych w art. 25 ust. 2 ustawy.

Odwołanie

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części przez jednostkę I instancji, reklamujący może wnieść odwołanie do jednostki odwoławczej wskazanej w odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki I instancji. Jednostka ta w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania:

 • zmienia rozstrzygnięcie w przypadku zasadności odwołania, w szczególności gdy dokonano błędnej oceny stanu faktycznego albo gdy zostały ujawnione nowe, istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane przy rozpatrywaniu reklamacji, albo
 • przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy jednostce odwoławczej.

Jednostka odwoławcza rozpatruje odwołanie niezwłocznie i informuje reklamującego o wyniku rozpatrzenia odwołania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6