Welcome to Adobe GoLive 6
Kto pomoże konsumentowi

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Policach
ul. Tanowska 8, pok. nr 6
72-010 Police
tel. 091 4328106, fax 091 3178900
e-mail:
jazwinska@powiat.policki.pl

Rzecznik wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Do zadań rzecznika należy w szczególności:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, np. Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich,
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • wytaczanie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone,
 • wytaczanie powództw w trybie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

Komu udziela pomocy rzecznik.

Rzecznik konsumentów w Policach służy pomocą mieszkańcom powiatu polickiego w sprawach dotyczących ochrony praw konsumenckich.

Mieszkańcy powiatu mogą się zwracać do rzecznika ze sprawami dotyczącymi nie tylko lokalnych, polickich przedsiębiorców, ale również przedsiębiorców spoza terenu powiatu polickiego.

Adresy pozostałych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów znajdują się na stronie: www.uokik.gov.pl

2. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 091 422 52 39, fax 091 422 54 41
http://wiih.szczecin.uw.gov.pl

Do zadań Inspekcji Handlowej należy w szczególności:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług,
 • kontrola produktów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów, np.
 • podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

3. Stały Polubowny Sąd Konsumencki
przy ZachodniopomorskimWojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 091 422 52 39, fax 091 422 54 41
e-mail: sad_konsumencki@szczecin.uw.gov.pl

4. Szczeciński Klub Federacji Konsumentów
ul. Mariacka 4
70-546 Szczecin
tel./fax 0 91 488 15 97

5. Federacja Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1/3
00-030 Warszawa
tel./fax 022 827 51 05
http://ww20.mediarun.pl

Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Do zadań Federacji należy w szczególności:

 • prowadzenie poradnictwa prawnego na rzecz indywidualnych konsumentów
 • podejmowanie czynności w ramach ochrony prawnej konsumentów,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej młodzieży,
 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących praw i interesów konsumentów,
 • wydawanie czasopism, opracowań badawczych, broszur, ulotek.

6. Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Smolna 10A
00-375 Warszawa

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze).

Za konsumenta uznawana jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego http://www.zbp.pl/site.php?s=NmRkZjFjNDIwMDA4Njk=

Wraz z wniesieniem wniosku konsument uiszcza opłatę w kwocie 50 zł przekazem na rachunek Arbitra bankowego.

PKO BP S.A. XV/ O Centrum Warszawa
55 1020 1156 0000 7702 0008 8120

W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł, opłata wynosi 20 zł.

Arbiter bankowy nie podejmuje żadnych czynności dopóki opłata, o której mowa nie zostanie uiszczona.

7. Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki
http://www.skok.pl/?iXCVQugPgyh-m/6QlwccKV6Nc2m44ijhoeXvt0i5ZYo=;LK81894391FE
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia

8. Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Aleje Jerozolimskie 44
00-375 Warszawa
Tel. 022 333 73 28
www.rzu.gov.pl

Zasady przyjmowania skarg:

http://www.rzu.gov.pl/rzecznik/urzad/zasady_przyjmowania_skarg.htm

Telefoniczne dyżury ekspertów:

http://www.rzu.gov.pl/rzecznik/urzad/dyzury_ekspertow.htm

Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy w szczególności:

 • reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia,
 • reprezentowanie i ochrona interesów członków otwartych funduszy emerytalnych,
 • reprezentowanie i ochrona interesów uczestników pracowniczych programów emerytalnych,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
 • działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie ubezpieczeń i wskazanych wyżej funduszy.

9. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Gizów 6,
01-249 Warszawa
Telefony:
Sekretariat - 022 634 0668
Dział prawny i faks - (22) 634 0667
www.skp.pl
e-mail: sekretariat@skp.pl
prawnik@skp.pl

Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności:

 • prowadzenie poradnictwa prawnego na rzecz indywidualnych konsumentów
 • podejmowanie czynności w ramach ochrony prawnej konsumentów,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej młodzieży,
 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących praw i interesów konsumentów,
 • wydawanie czasopism, opracowań badawczych, broszur, ulotek,
 • współpraca z powiatowymi/miejskimi rzecznikami konsumentów.

10. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20,
01 - 211 Warszawa
tel. 022 53 49 178, 022 53 94 474
e-mail: sadpolubowny@uke.gov.pl

11. Urząd Regulacji Energetyki
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
tel. (22) 661 61 07
fax. (22) 661 61 52
www.ure.gov.pl

Do zadań Prezesa Regulacji Energetyki należy w szczególności:

 • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana i cofanie koncesji,
 • zatwierdzanie i kontrolowanie taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła,
 • kontrolowanie parametrów jakościowych dostaw i obsługi odbiorców w zakresie obrotu paliwami gazowymi i energią elektryczną.

Poradnik odbiorcy:

http://www.ure.gov.pl/index.php?dzial=9

12. Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie
ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin
tel. 091 424 16 30
fax. 091 424 16 31

13. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
tel. 058 346 29 32, fax 058 346 29 33

14. Europejskie Centrum Konsumenckie
Plac Powstańców 1
Warszawa
tel. 022 55 60 474
www.konsument.gov.pl

Głównym zadaniem centrum jest szerzenie wiedzy o wspólnym rynku europejskim oraz pomoc prawna i organizacyjna dotycząca sporów ponadgranicznych. Konsumenci, którzy mają problem z towarem zakupionym w innym kraju, mogą liczyć na pomoc polskiego odpowiednika Centrum w sieci działającej na terenie całej Unii Europejskiej. W przypadku nie załatwienia skargi konsumenckiej przez przedsiębiorcę można uzyskać pomoc w Centrum, które wykorzystuje polubowne drogi rozwiązywania sporów.

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6