Welcome to Adobe GoLive 6
POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

Przy każdym Inspektoracie Inspekcji Handlowej działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Rozstrzygają one spory wynikłe z umów, zawieranych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, pod warunkiem jednak, że obie strony zgodzą się na oddanie wynikłego pomiędzy nimi sporu i dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Warto podkreślić, że sądownictwo polubowne jest alternatywą dla sądownictwa powszechnego. Cechuje je szybkość postępowania, znikome jego koszty i nade wszystko to, że spór rozstrzygany jest przez arbitrów, z których jeden rekomendowany jest przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, a drugi przez organizacje, zajmujące się ochroną praw konsumenta. A zatem w składzie orzekającym mamy przedsiębiorcę, który na co dzień prowadzi działalność gospodarczą, nie rzadko w takiej dziedzinie, z której pochodzi przedmiot sporu, z drugiej osobę, która na co dzień zajmuje się ochroną interesów i praw konsumentów. Ważne jest również to, że wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego. Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działają na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. Z 2001r., Nr 113, poz. 1214), części piątej ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz umowy o zorganizowaniu tegoż sądu. Do Sądu w Szczecinie i jego Ośrodka Zamiejscowego w Koszalinie pod rozstrzygnięcie oddać można spór wynikły z umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem, nie przekraczający kwoty 10000 złotych.

W Szczecinie sąd polubowny działa przy Inspekcji Handlowej mieszczącej się przy ul. Wały Chrobrego 4. Przykłady rozstrzygnięć sądu, statystyki dotyczące ilości i sposobu rozpatrywanych sporów można znaleźć na internetowej stronie Inspekcji Handlowej http://wiih.szczecin.uw.gov.pl . Z sądem można się również skontaktować telefonicznie pod numerem 091 4225239 wew. 36.

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6