Welcome to Adobe GoLive 6
Narodowy Plan Rozwoju

Policka Inicjatywa Społeczna ,,IMPULS" reprezentowana przez Annę Wdowiak uczestniczyła w spotkaniu konsultacyjno - opiniującym organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na temat Narodowego Planu Rozwoju.

Projekt ,,Zachodniopomorskie Organizacje Pozarządowe opiniują NPR 2007-2013" ma na celu przygotowanie opinii środowiska organizacji pozarządowych na temat wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Jest to kompleksowy plan strategiczny, przygotowany w celu optymalnego zagospodarowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a szczególnie wykorzystania pomocy UE dla modernizacji i rozwoju gospodarki.

Opinia reprezentantów Województwa Zachodniopomorskiego została wypracowana w wyniku pracy warsztatowej, w trakcie, której zastanawiano się jak systemowo wspierać działalność organizacji pozarządowych (burza mózgów). Z podziałem na grupy dyskutowano jak powinna wyglądać współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, co wnosi działalność organizacji pozarządowych do lokalnego środowiska oraz jakie jest miejsce organizacji pozarządowych w NPR.

Każdy z uczestników spotkania wypełnił ,,Kwestionariusz udziału w konsultacjach" z podaniem zgłaszanych opinii dotyczących m.in.:

  • uwarunkowań NPR,
  • układu celów i priorytetów NPR,
  • systemu realizacji - układu programów operacyjnych i podziału środków finansowych,
  • sposobów i źródeł finansowania NPR,
  • kryteriów przekazywania środków na programy regionalne,
  • zakresu zmian instytucjonalnych.

Ponadto każdy z uczestników miał możliwość zgłosić uwagi szczegółowe i opinie na temat ważny dla niego, jego organizacji czy stowarzyszeń z danego terenu.

Organizacje pozarządowe zainteresowane projektem Narodowego Planu Rozwoju niezbędne informacje mogą otrzymać od Sekretariatu ds. konsultacji NPR www.npr.ngo.pl

* * *

Uwagi odnoszące się do zawartości Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 wyrażone przez Policką Inicjatywę Społeczną IMPULS dotyczyły trzech aspektów: edukacji, pomocy społecznej oraz rynku pracy:

  1. Wspieranie otwartości systemu edukacji powinno opierać się na kształtowaniu postaw obywatelskich poprzez wprowadzenie na wszystkich poziomach nauczania edukacji obywatelskiej i wolontariatu.
  2. W celu ograniczenia wykluczenia społecznego należy wspierać instytucje społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez uruchomienie systemu pomocy adresowanego do organizacji pozarządowych (doradztwa, gwarancji, poręczeń), mechanizmów wsparcia kapitałowego oraz instytucjonalnego.
  3. Tworzenia nowych miejsc pracy powinno być realizowane poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla zatrudnienia w sektorze non-profit: poprzez rozwój instytucji inkubujących organizacje pozarządowe, wyposażenie publicznych służb zatrudnienia w kompetencje umożliwiające wspieranie zatrudnienia w organizacjach pozarządowych osób bezrobotnych, wprowadzenie systemu wsparcia finansowego oraz dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy i wyposażenia stanowiska pracy dla nowozatrudnionego pracownika.

Reasumując tworzenie nowych miejsc pracy będzie następowało zarówno poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości i poszerzanie możliwości podejmowania działalności gospodarczej jak i poprzez wsparcie sektora non-profit.

2005-04-30

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6