Welcome to Adobe GoLive 6
Zmiany do programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi

W odpowiedzi na przekazany do konsultacji przez Burmistrza Gminy Police projekt "Programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2011 roku" Policka Inicjatywa Społeczna IMPULS wniosła kilka istotnych propozycji dotyczących form współpracy oraz działań usprawniających.

Nowelizacja 22 stycznia 2010 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uwzględniła zmiany postulowane przez środowisko organizacji pozarządowych oraz samorząd terytorialny. W założeniu ma ona przede wszystkim uprościć współpracę organizacji z administracją publiczną, co jak wynika z kilkuletniej działalności naszej organizacji na rzecz wsparcia potencjału polickich organizacji pozarządowych jest elementem kluczowym.

II. Wprowadzenie nowych form współpracy (§ 6).

 1. Udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń przez Gminę Police

  Wprowadzenie funduszu pożyczkowego (na podstawie odrębnych przepisów np. ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym) może ułatwić wielu organizacjom o ubieganie się o środki z zarówno z funduszy UE jak i innych krajowych, gdzie organizacja otrzymuje refundację poniesionych kosztów lub w sytuacjach, gdy traci płynność finansową (np. w wyniku opóźnień w przekazaniu kolejnej transzy dotacji na realizację projektu).
 2. Wykonanie inicjatywy lokalnej.

  Mieszkańcy Gminy Police, którzy uznają, ze na zamieszkiwanym przez nich terenie konieczna jest określona inwestycja lub działania mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jst. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji. Aby taka forma realizacji zadania publicznego weszła w życie, rada gminy powinna uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków, gdzie będzie określone m.in.: wymagania dotyczące wkładu pracy społecznej wnioskodawców, rodzaje świadczeń akceptowane jako wkład własny, terminy składania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej (np. nieustanny nabór, w ramach którego wnioski są rozpatrywane na bieżąco, ale można też przyjąć formę konkursu, w ramach którego wnioski muszą wpłynąć jednocześnie i w oparciu o określone kryteria wybierane są najlepsze), forma wniosku, kryteria oceny.
Mając powyższe na względzie warto wypracować system, w którym mieszkańcy będą mieli szansę zgłosić swe inicjatywy przed ostatecznym uchwaleniem budżetu, tak, aby można było w nim uwzględnić wydatki związane z inicjatywami. Może ona polegać np. na wyznaczeniu terminu na zgłaszanie inicjatyw na tyle wcześnie, by ich konsekwencje finansowe uwzględnić w budżecie na kolejny rok.

II. Wprowadzenia działań usprawniających.

 1. Termin ogłaszania konkursów.

  Ponieważ wiele organizacji prowadzi działalność przez cały rok, a wydatkowanie środków publicznych związane jest z rokiem budżetowym, ustawa o pożytku przewiduje możliwość ogłaszania otwartych konkursów ofert przez JST na podstawie projektu budżetu. Projekt budżetu przekazywany jest organowi stanowiącemu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego obowiązywanie budżetu. Tak więc po tym terminie możliwe jest ogłaszanie konkursów ofert (art. 13 ust. 5) dla polickich organizacji pozarządowych.

  Ponadto coraz częściej spotykaną praktyką jest zlecanie zadań dwuletnich, gdzie organizacja zawiera jedną umową z JST a rozlicza się w ramach danego roku budżetowego. W takich sytuacjach zabezpieczeniem dla JST jest zapis w umowie mówiący o tym, iż środki na rok następny zostaną przekazane po uchwaleniu budżetu i mogą ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu. Mechanizm taki powoduje, że organizacja ma gwarancję realizacji zadania bez konieczności powtarzania każdego roku procedur konkursowych.
 2. Złożenie oferty wspólnej.

  Dwie lub więcej organizacji pozarządowych mogą złożyć ofertę wspólną na realizację zadania publicznego. Przyjęcie i promocja takiego rozwiązania przez Gminę Police może wspomóc organizacje słabsze technicznie i lokalowo, gdzie realizacja konkretnego działania może być możliwa do przeprowadzenia wspólnymi siłami. Należałoby więc przeprowadzić spotkania informacyjne o tym, w jaki sposób przygotować ofertę wspólną wraz propozycją niezbędnych dokumentów umożliwiających późniejsze rozliczenie zadania.

  2010-12-03

Welcome to Adobe GoLive 6

Welcome to Adobe GoLive 6